Leek Dressuur update 09-01-2023

MODEL

KLEUR

MAAT

BOOM

PRIJS

FILIAALNR

INFORMATIE/BIJZONDERHEDEN

Ainsley dr.
Zwart 17,5" Fit 3 € 295,00 A027562
Anky Comfort Dressuur Zwart 17,5" MW € 395,00 A027554
County dressuur Bruin 17,5" M € 75,00 009135
Euroriding Zwart 17,5" M € 395,00 003942
JC dressuur Zwart 18" MW € 195,00 A027563
Kieffer Wien dr Zwart 18" M € 250,00 A027559
Knight Rider Coronel Zwart 17" N € 495,00 003123
KN Symphonie Zwart 18 M € 350,00 004744
KN Symphonie Zwart 18" M € 195,00 007706
Lematex Zwart 17,5 MW € 495,00
003901
Otto Schumacher Zwart 17,5'' M € 800,00 004823
Passier Antares Zwart 18'' MW € 995,00 004722
Passier Grand Gilbert Zwart 17" M € 395,00 A027560
Passier Hubertus Schmidt Zwart 17,5'' M € 1.595,00 003996
Prestige Prestige Hippos Dressage Zwart 17" 35 € 295,00 A027552
Prestige Helen Zwart 17" 33 € 2645,00 007768
Rossner Montreal Zwart 17" MW € 495,00

003802

Stubben Maestoso NT de Luxe Zwart 17,5" M € 1650,00

004348

Tekna S Line Zwart 17" M € 495,00

007796

Wintec 250 dr Zwart 16" M € 195,00

007798

Wintec Pro dr Zwart 18" Rood € 195,00

A027533

 
Bestellen: Divoza Horseworld / Tel: 0594 - 512145 / www.divoza.com / info@divoza.nl